Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

vivian
Ryan G.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaprimordium primordium

June 24 2015

vivian
2869 9847
YES!

May 30 2015

vivian

May 20 2015

vivian
9924 5c31 500

May 10 2015

7562 0fbd
vivian
3548 b9b0
Reposted fromnyaako nyaako viamental-cat mental-cat
4638 1092
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafatu fatu

May 03 2015

vivian
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafatu fatu

May 02 2015

vivian
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)

April 07 2015

vivian
4384 8332
Reposted fromcleanout cleanout viano-longer-kore no-longer-kore

March 20 2015

vivian
0968 6eb6
Reposted fromhalucine halucine viac1oudy c1oudy

March 01 2015

vivian
"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy." 
— Jakub Żulczyk

February 28 2015

vivian
8344 796d
Reposted fromseverine severine

February 22 2015

6532 9443
Reposted fromLittleJack LittleJack viac1oudy c1oudy

December 14 2014

2998 2051
vivian
8141 0766 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viac1oudy c1oudy

October 28 2013

vivian

Kentish Town, London, England - [1 & 2]
vivian
3162 e61a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy

October 13 2013

vivian
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viac1oudy c1oudy

June 06 2013

vivian

source: tumblr
Reposted frommefir mefir viac1oudy c1oudy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl